Základné hodnoty Rapid life životná poisťovňa

Vždy sa budeme usilovať o to, aby sme boli najlepší.

Sme presvedčení o potrebe vysokej kvality komunikácie s klientom - učíme sa od neho, počúvame ho, aby sme presne vedeli, čo klient potrebuje.

Sme presvedčení o dôležitosti správnej realizácie všetkých detailov vývoja našich produktov a poskytovania našich služieb.

Sme presvedčení o dôležitosti každého nášho zamestnanca - chceme byť ako jedna veľká rodina.

Sme presvedčení o význame neformálnosti vnútrofiremnej komunikácie.

Sme presvedčení o dôležitosti ekonomického rastu a prosperity našej spoločnosti.

Vždy sa budeme usilovať o spravodlivosť.

POZNÁMKA

k príspevku „Urobil Jozef Makúch z NBS-ky bankomat pre súkromnú firmu?“ (teraz.sk, 18. 5. 2017)

Na jednej strane guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch odmieta jednať s Rapid life o spôsobenej vysokej škode, ktorú potvrdili súdy a ktorá bola NBS-kou a jej predchodcami poisťovni spôsobená, na druhej strane bohatým priehrštím rozdáva dary pre fyzické a právnické osoby, a tým znižuje majetok NBS.

19. 5. 2017


  Čítajte viac  (tlačová správa TASR, teraz.sk, 18.5.2017)

 

Súdy právoplatne rozhodli - NBS poškodila Rapid life

       Krajský súd v Bratislave potvrdil rozsudok okresného súdu, ktorý ustálil, že NBS a jej predchodcovia spôsobili spoločnosti Rapid life životná poisťovňa miliónové škody

       Okresný súd v Bratislave I rozsudkom v spore pod sp. zn.22C/372/2009, ktorý bol potvrdený Krajským súdom v Bratislave sp.zn. 10Co/25/2016, rozhodol o tom, že žalovaný, ktorým je SR zastúpená NBS svojím nesprávnym úradným postupom, ako i jej predchodcov spôsobila spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a. s., škodu. Právny záver súdu znie jasne: „Právny základ nároku Rapid lifu na náhradu škody spôsobenej SR – v zastúpení Národnou bankou Slovenska (NBS) tu je daný.“ Rovnako jednoznačný je aj nadväzujúci skutkový záver súdov, že „súd má za preukázané vykonaným dokazovaním, že postupom NBS, resp. jeho právnych predchodcov, keď ako orgán dozoru nad poisťovníctvom schválil matematicky nesprávne poistné kalkulácie obsiahnuté v právne záväznom obchodnom pláne Rapid lifu a neskôr následnými kontrolami nad ich dodržiavaním vykonanými v rokoch 1993 a 2003 utvrdzoval v ich správnosti, bola žalobcovi spôsobená škoda, spočívajúca v inkasovaní nesprávne kalkulovaného poistného v nižšej výške pri produkte UDPK, keďže bol viazaný kalkuláciami schválenými štátnym orgánom“.

       Rozsudok súdu je právoplatný a ako taký je podľa platného Civilného sporového poriadku (CSP) § 228 záväzný pre obe strany.

       Napriek tomu sa zo strany NBS dostávajú k verejnosti nesprávne tvrdenia, ktoré sú v priamom rozpore s vyššie uvedenými záväznými závermi súdu. Takisto pokusy spochybniť tieto súdne rozhodnutia dezinformáciou zo strany NBS, napríklad „že si to Rapid spôsobila údajne sama“ alebo, že „o veci vlastne nie je rozhodnuté“, ako sa tvrdí aj v „Stanovisku NBS z 20. 4. 2017“ zverejnenom na internetovej stránke NBS (a podobne tiež v komentári k rozsudkom z dielne NBS zo dňa 26. 4. 2017), pretože NBS podala dovolanie na NS SR je prinajmenšom zavádzanie - podľa CSP § 442 je aj NS SR viazaný skutkovým stavom tak, ako ho zistil odvolací krajský súd... a uvedené platí aj pre NBS o to viac, že ide o ústavný orgán, ktorý by predovšetkým mal byť vzorom v dodržiavaní, ale i rešpektovaní zákonov.

       K takýmto tvrdeniam sa NBS uchyľovala aj v priebehu súdnych konaní, no súdy tieto pokusy zásadným spôsobom odmietli ako vykonštruované, ba dokonca aj nemorálne. Tak napríklad v bode 32 rozsudku krajského súdu je uvedené na margo jednej takej „konštrukcie“ NBS, „že si tú škodu mala Rapid life sanovať z vlastných zdrojov“ nasledovné: „Je úplne irelevantná úvaha žalovaného (SR-NBS) v ním podanom odvolaní o tom, ako by si žalobca mohol sám túto škodu nahradiť, napr. dobrovoľnou dohodou so svojimi klientmi, alebo jej prefinancovaním z vlastných zdrojov, keď je v príkrom rozpore so zmyslom a účelom zákona č. 514/2003 Z. z., aby súd na žalobcu (RL) prenášal povinnosť znášať škody, ktoré mu boli spôsobené nesprávnym úradným postupom štátnych orgánov žalovaného, čím by vlastne došlo k jeho sekundárnej traumatizácii ďalším štátnym orgánom.“

       Ďalším nepravdivým tvrdením zo strany NBS je vyviňovanie sa zo zodpovednosti, lebo „ona údajne s tým nič nemá, to všetko Slovenská republika...“. Súdy jasne zdôvodnili, prečo je NBS tá, ktorá má znášať dôsledky nesprávneho postupu orgánov SR (ju samu z toho nevynímajúc, pokiaľ si čitateľ pozornejšie preštuduje rozsudky). Nakoniec aj Ministerstvo financií SR dalo k dovolaniu NBS stručné stanovisko k tejto otázke zodpovednosti NBS. Zo stanoviska MF SR (18. 11. 2016) k podanému dovolaniu NBS vyberáme:

  • Národná banka sa stala univerzálnym právnym nástupcom MF SR, Úradu pre finančný trh v oblasti dohľadu nad finančným trhom so všetkými právami a povinnosťami.
  • Okresný aj krajský súd sa s predmetnou otázkou náležite vysporiadali.
  • S poukazom na uvedené sa SR v zastúpení MF SR nepovažuje za potrebné sa vyjadriť k argumentácii NBS.

 

       Je nepochybné, že vďaka neochote NBS reflektovať skutkový a právny stav, ako ho po 8 rokoch nakoniec právoplatne ustálili súdy, škoda rastie každý mesiac o 250 tisíc eur a podľa znaleckého rozsudku narástla od roku 2009 z 19 miliónov na dnešných cca 55 miliónov eur.

       Pritom Rapid life sa najmä vzhľadom na situáciu jej klientov, ktorí sa stali nedobrovoľnými rukojemníkmi sporu, obrátila viacnásobne na guvernéra NBS s požiadavkou, aby sa spor urýchlene uzavrel zmierom. Zo strany NBS nebola prezentovaná žiadna odpoveď, ak za takú nepokladáme len zarputilé tvrdenie, že NBS je „povinná“ využiť všetky právne prostriedky. Pritom tragikomickosť celej situácie je skutočnosť, že NBS ako súdom uznaný škodca vykonáva nad poškodenou Rapid life dohľad, pričom systematicky v jej činnosti vyhľadáva nedostatky, a odmieta uznať, že príčinou je najčastejšie škoda, ktorú spoločnosti Rapid life spôsobila NBS a jej predchodcovia (nie teda akási anonymná Slovenská republika).

28. 4. 2017


  Čítajte viac  (tlačová správa TASR, teraz.sk)

 

Stanovisko Rapid life k vyjadreniam NBS a aktuálnej situácii

Rapid life životná poisťovňa, a. s., vyjadruje ľútosť nad tým, v akej situácii sa ocitla časť jej klientov a plne ich chápe.

Súčasný stav je však nespochybniteľne dôsledkom konania Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá svojou činnosťou spôsobila našej spoločnosti vysokú škodu. Skonštatoval to okresný aj krajský súd a ich právoplatné rozsudky sú jediné relevantné v danej veci.

Rapid life sa snažila tejto situácii predísť už pred rokom a opakovane vyzvala NBS a jej guvernéra Makúcha na rokovanie. Ten však do dnešného dňa v rozpore so zákonom ignoruje rozsudky súdov i naše výzvy.

Naši klienti sú v neistote, pretože nám NBS dlží peniaze a jej guvernér Makúch a šéf právneho oddelenia Hrčka odmietajú uznať, že banka pochybila a ignorujú právoplatné rozhodnutie súdu.

Namiesto urovnania sporu a úhrady škody sa NBS rozhodla eskalovať situáciu a zverejnila negatívnu správu o našej spoločnosti, čím chce zrejme v rozpore s jej úlohami vyvolať paniku, destabilizovať trh a ešte viac poškodiť Rapid life. Oprávnenosť nášho nároku potvrdzuje aj snaha guvernéra Makúcha a šéfa právneho oddelenia Štefana Hrčku preniesť spôsobenú škodu na štátny rozpočet. Zrejme aj z tohto dôvodu čelia predstavitelia NBS vyšetrovaniu Národnej kriminálnej agentúry.

Ak teda guvernér odmieta uhradiť škodu našej spoločnosti, tak ho vyzývame, aby zaplatil priamo aspoň našim klientom, ktorých vystavil do pozície rukojemníkov. Súčasne dávame verejný prísľub, že financie, ktoré NBS klientom zaplatí, jej neskôr započítame voči pohľadávke plynúcej z právoplatne ukončeného sporu vedeného pred Okresným súdom Bratislava I pod spisovou značkou 22C/372/2009. Týmto verejným prísľubom vznikol NBS právny dôvod na úhradu nárokov klientov Rapid life životná poisťovňa, a.s., plynúcich z poistných zmlúv. Takýmto spôsobom môže NBS okamžite ochrániť záujmy dotknutých finančných spotrebiteľov.

Rapid life životná poisťovňa, a. s., počas celej svojej činnosti podnikala a podniká podľa zákona o poisťovníctve a žiadny osobitný režim uvedený v VI. časti zákona o poisťovníctve sa na ňu nevzťahuje. NBS nenariadila poisťovni ukončenie jej činnosti k 1. 1. 2019. Pokiaľ takéto rozhodnutie NBS vydala, tak nám ho mala riadne doručiť a zverejniť. Vyhlasujeme, že o žiadnom takomto rozhodnutí NBS Rapid life nemá vedomosť.

 

20.4.2017

 

Rapid life životná poisťovňa, a. s.