Informácia pre klientov spoločnosti
Rapid life životná poisťovňa, a.s.

Vážení klienti,

oznamujem Vám že Uznesením Okresného súdu Košice I., sp.zn. 31K/28/2017 zo dňa 23.1.2018, uverejneným v Obchodnom vestníku č. OV 20/2018 pod značkou záznamu K006005 dňa 29.1.2018 v právnej veci navrhovateľa - dlžníka Rapid life životná poisťovňa, a.s., Garbiarska 2, Košice, IČO: 31 690 904 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka.

Za správcu konkurznej podstaty ustanovil: JUDr. Danu Husťákovú, so sídlom Žriedlova 3, 040 01 Košice, zn. správcu S738.

Preto Vás žiadam, aby ste všetky podania a prihlášky do konkurzu adresovali na adresu správkyne konkurznej podstaty:

JUDr. Dana Husťáková
so sídlom Žriedlova 3,
040 01 Košice

Za pochopenie ďakujem

JUDr. Irena Sopková
Nútená správkyňa spoločnosti Rapid Life životná poisťovňa, a.s.