Základné hodnoty Rapid life životná poisťovňa

Vždy sa budeme usilovať o to, aby sme boli najlepší.

Sme presvedčení o potrebe vysokej kvality komunikácie s klientom - učíme sa od neho, počúvame ho, aby sme presne vedeli, čo klient potrebuje.

Sme presvedčení o dôležitosti správnej realizácie všetkých detailov vývoja našich produktov a poskytovania našich služieb.

Sme presvedčení o dôležitosti každého nášho zamestnanca - chceme byť ako jedna veľká rodina.

Sme presvedčení o význame neformálnosti vnútrofiremnej komunikácie.

Sme presvedčení o dôležitosti ekonomického rastu a prosperity našej spoločnosti.

Vždy sa budeme usilovať o spravodlivosť.

Stanovisko Rapid life k vyjadreniam NBS a aktuálnej situácii

Rapid life životná poisťovňa, a. s., vyjadruje ľútosť nad tým, v akej situácii sa ocitla časť jej klientov a plne ich chápe.

Súčasný stav je však nespochybniteľne dôsledkom konania Národnej banky Slovenska (NBS), ktorá svojou činnosťou spôsobila našej spoločnosti vysokú škodu. Skonštatoval to okresný aj krajský súd a ich právoplatné rozsudky sú jediné relevantné v danej veci.

Rapid life sa snažila tejto situácii predísť už pred rokom a opakovane vyzvala NBS a jej guvernéra Makúcha na rokovanie. Ten však do dnešného dňa v rozpore so zákonom ignoruje rozsudky súdov i naše výzvy.

Naši klienti sú v neistote, pretože nám NBS dlží peniaze a jej guvernér Makúch a šéf právneho oddelenia Hrčka odmietajú uznať, že banka pochybila a ignorujú právoplatné rozhodnutie súdu.

Namiesto urovnania sporu a úhrady škody sa NBS rozhodla eskalovať situáciu a zverejnila negatívnu správu o našej spoločnosti, čím chce zrejme v rozpore s jej úlohami vyvolať paniku, destabilizovať trh a ešte viac poškodiť Rapid life. Oprávnenosť nášho nároku potvrdzuje aj snaha guvernéra Makúcha a šéfa právneho oddelenia Štefana Hrčku preniesť spôsobenú škodu na štátny rozpočet. Zrejme aj z tohto dôvodu čelia predstavitelia NBS vyšetrovaniu Národnej kriminálnej agentúry.

Ak teda guvernér odmieta uhradiť škodu našej spoločnosti, tak ho vyzývame, aby zaplatil priamo aspoň našim klientom, ktorých vystavil do pozície rukojemníkov. Súčasne dávame verejný prísľub, že financie, ktoré NBS klientom zaplatí, jej neskôr započítame. Takýmto spôsobom môže NBS okamžite ochrániť záujmy dotknutých finančných spotrebiteľov.

Rapid life životná poisťovňa, a. s., počas celej svojej činnosti podnikala a podniká podľa zákona o poisťovníctve a žiadny osobitný režim uvedený v VI. časti zákona o poisťovníctve sa na ňu nevzťahuje. NBS nenariadila poisťovni ukončenie jej činnosti k 1. 1. 2019. Pokiaľ takéto rozhodnutie NBS vydala, tak nám ho mala riadne doručiť a zverejniť. Vyhlasujeme, že o žiadnom takomto rozhodnutí NBS Rapid life nemá vedomosť.Rapid life životná poisťovňa, a. s.